Счетоводни услуги

         

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан по НСС и МСС, съобразен с нуждите на всяка отделна фирма;

Обработка на първични счетоводни документи, банкови, разходни, приходни и други;

Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активите;

Начисляване на амортизации;

Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;

Изготвяне и подаване на VIES декларации;

Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;

Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата;

Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на фирмата;