Личен състав и ТРЗ

Изготвяне и поддържане на трудови досиета на служители - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуски, декларации и всички документи, изискани според българското законодателство;

Съставяне на ведомости за заплати, информация за осигурените лица – декл.1, информация за дължимите осигуровки и данъци – декл.6, болнични и подаването им в НАП;

Изготвяне на граждански договори и договори за управление и контрол;

Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;

Издаване и заверка на трудови книжки на персонала;

Изготвяне на служебни бележки, удостоверения, декларации и документи за пенсиониране УП1, УП2, УП3 и др.

Подаване на декларации по чл. 15 по ЗЗБУТ;

Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.