Допълнителни услуги

Изготвяне на платежни документи към доставчиците,

Представляване на възложителя пред ТД на НАП, Банки и НСИ

Вътрешни ревизии и инвентаризация,

Административни услуги (Актуални състояния и др. свързани с дейността на фирмата),

Данъчни и осигурителни ревизии (Национална Агенция по Приходите)

Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит

Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит